Bel mij
Portal

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen of u laten terugbellen.

01) Hoe lang moet ik wachten voordat ik geholpen word?
Wij werken zonder wachtlijsten en proberen zo snel mogelijk een eerste consult in te plannen. Dit lukt meestal binnen een week. Operaties kunnen meestal binnen 4-6 weken plaatsvinden.
02) Hoe maak ik een afspraak?
Dat kan telefonisch op werkdagen van 09:00 tot 17:00 of per mail info@eisenhowerkliniek.nl.

U kunt ook op onze website aangeven dat u teruggebeld wenst te worden.
03) Hoe kom ik bij jullie kliniek?
We zijn goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Ook beschikken we over een eigen parkeergelegenheid. U hoeft zich alleen te melden bij de slagboom. Vanaf daar neemt u direct de lift omhoog naar de 4e etage waar we ons bevinden. Laat het ons alstublieft weten wanneer u hulp nodig heeft na het parkeren van uw auto.

Ons adres
04) Heb ik een verwijsbrief nodig?
Hoewel een verwijzing niet nodig is om een afspraak bij ons te maken, is dit wel een vereiste voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt een verwijsbrief vragen aan uw huisarts, bedrijfsarts of andere zorgverlener. De datum van die brief moet eerder zijn dan de datum van uw eerste afspraak bij ons. Meer informatie over vergoedingen.
05) Wat moet ik meenemen naar mijn eerste consult?
• Uw identiteitsbewijs en verzekeringspas

Bij uw eerste bezoek is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) en uw verzekeringspasje meeneemt.

• Uw verwijsbrief

Vergeet de verwijsbrief van uw arts niet. Dat is belangrijk om een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Uw huisarts stuurt in de meeste gevallen de verwijzing ook direct naar ons. Als u geen verwijzing heeft voorafgaande aan uw consult met de arts zal dit consult en eventuele behandeling niet vergoed worden.

• Uw medisch dossier

Bent u al eerder behandeld voor uw klacht? Vraag dan uw medisch dossier inclusief eventueel beeldmateriaal op en neem die mee naar uw eerste gesprek. U kunt uw medisch dossier gratis opvragen bij de zorginstelling waar u bent geweest. Het is onze ervaring dat dit de snelste manier is om uw dossier bij ons in de kliniek te krijgen en om daarmee uw afspraak niet langer uit te stellen dan nodig.

• Uw actuele medicatie overzicht

Hierdoor weten we welke medicatie u gebruikt en kunnen we uw behandeling hierop afstemmen.

• Bankpas of creditcard

Indien u een naturaverzekering heeft en u de eerste keer voor een klacht komt betaald u een eigen bijdrage. Wanneer u een buitenlandse verzekering heeft betaalt u de kosten voor de afspraak direct. Dit kan per pin of creditcard. Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.
06) Waar word ik behandeld?
Consulten, diagnostiek en niet-operatieve behandelingen vinden plaats in onze eigen kliniek in Den Haag. Operaties vinden plaats in onze verschillende operatielocaties, zoals het Flex Clinics en Acibadem International Medical Center. Een uitzondering hierop zijn onze hand en pols operaties. Deze kunnen voor de meeste indicaties in onze eigen kliniek plaatsvinden.
07) Wat krijg ik vergoed van mijn zorgverzekeraar?
U kunt elders op onze website alles lezen over vergoedingen; zie hiervoor vergoedingen.
08) Wat is de klachtenregeling bij Eisenhower Kliniek?
Klachten en geschillen
De Eisenhower Kliniek staat voor hoog kwalitatieve zorg en de beste service. Wij vinden het dan ook van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn. Met ons gehele team zetten wij ons dagelijks in om optimale gezondheidsresultaten en cliënttevredenheid te realiseren. Ondanks onze gezamenlijke ambitie kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan altijd een klacht indienen. Wij zullen die klacht allereerst zien als een belangrijk leermoment om onze cliënten beter van dienst te kunnen zijn. Maar wellicht is er ook een oplossing nodig voor uw klacht en wij hopen die dan samen met u te vinden.

Klachten indienen
Het is het beste om klachten direct te bespreken met de betrokkenen. Vaak geeft dat het beste en snelste resultaat. Mocht u de klacht liever niet met de direct betrokkenen bespreken dan kunt u zich altijd wenden tot de Algemeen Directeur van Eisenhower Kliniek via e-mail: cjotto@eisenhowerkliniek.nl of per post: Eisenhower Kliniek – T.a.v. Algemeen Directeur – Eisenhowerlaan 77f 2517 KK Den Haag

Als de klacht via e-mail of per post wordt ingediend zullen wij binnen twee werkdagen contact met u opnemen.

Externe Klachtenfunctionaris
Indien het contact met de direct betrokkene(n) of de Algemeen Directeur niet tot tevredenheid leidt kunt u zich wenden tot onze externe Klachtenfunctionaris via kwaliteit@eisenhowerkliniek.nl. Deze klachtenfunctionaris kan uw klacht onafhankelijk van Eisenhower Kliniek beoordelen en op basis daarvan een uitspraak doen

U kunt uw klacht ook per post aan ons verzenden via: Eisenhower Kliniek – T.a.v. Klachtenfunctionaris – Eisenhowerlaan 77f 2517 KK Den Haag

Een klachtenformulier ten behoeve van het indienen van een klacht bij Klachtenfunctionaris kunt u bij Eisenhower Kliniek opvragen.

Geschillencommissie
Mocht ook de klachtenfunctionaris uw klacht niet naar tevredenheid oplossen dan heeft u als client ook altijd de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Dit is een externe en onafhankelijke commissie bestaande uit tenminste drie leden. De klachtenfunctionaris kan u verder informeren over contact met de Geschillencommissie.

Hieronder volgt ons uitgebreidere klachtenreglement:

Klachtenreglement Eisenhower Kliniek

Bij directiebesluit is per 18 januari 2017 het navolgende klachtenreglement vastgesteld voor Eisenhower Kliniek. Er is besloten tot aanstelling van een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

Begripsomschrijving

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Instelling

Eisenhower Kliniek

Zorgaanbieder

1. De instelling

2. Een natuurlijk persoon werkzaam in de instelling op wie de klacht betrekking heeft.

Klacht

De uiting van onvrede met betrekking tot de behandeling, verpleging, begeleiding, of bejegening door personen, werkzaam in de instelling, incidenten of onveilige situatie.

Indiener

Een patiënt of iemand namens de patiënt die gebruik heeft gemaakt van de diensten van de instelling en een klacht indient.

Klachtenfunctionaris

Degene die door de directie van Eisenhower Kliniek is aangesteld als klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

De door de instelling ingestelde commissie voor behandeling van klachten en geschillen, welke voldoet aan de eisen uit de WKKGZ.

Doelstelling van de regeling

Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de vertrouwensrelatie tussen indiener en zorgaanbieder.
Recht te doen aan de individuele indiener en de zorgaanbieder
Het systematisch verzamelen van klachten ten einde een beter inzicht te krijgen in tekortkomingen in het behandeltraject.
Controle op en evaluatie van de bovenstaande verzamelde gegevens, welke worden gebruikt voor beleid en de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg

Uitgangspunten bij de regeling

De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen indiener en zorgaanbieder; dit is het moment waarop veelal direct een oplossing van de klacht mogelijk is
Onpartijdige en onbevooroordeelde klachtenopvang, bemiddeling en behandeling mogelijk is
Toepassing van beginsel hoor en wederhoor
Een snelle, zorgvuldige en deskundige afhandeling van de klachten
Centrale registratie van de klachten bij de klachtenfunctionaris
Een vertaling van de klachten naar kwaliteitsverbetering

Huishoudelijk reglement klachtenafhandeling Eisenhower Kliniek

1. De klachtenfunctionaris heeft de volgende taken

De ontvankelijkheid van de klacht vaststellen.
Het onderzoeken van de klacht door het verzamelen van feiten en het horen van relevante personen.
Het op basis van de behandeling van een klacht komen met een advies om de klacht op te lossen gericht tot de zorgaanbieder, in afschrift aan de instelling.
Het op de hoogte houden van de patiënt over de status en afhandeling van de klacht.
Het naar aanleiding van klachtenprocedures doen van aanbevelingen aan de instelling inzake mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van de geleverde zorg.
Het uitbrengen van een jaarverslag aan de directie.
2. De klachtenfunctionaris heeft de volgende bevoegdheden

Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met toestemming van de indiener en de betrokkenen.
Het oproepen en horen van personen binnen de instelling die bij de klacht betrokken zijn.
Het inschakelen van deskundigen, in overleg met de directie van de instelling.
3. Indienen en behandelen van klachten

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de instelling.
De klachtenfunctionaris ontvangt de klacht en bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen.
Klachtenfunctionaris informeert directie m.b.t. de klacht.
Klachtenfunctionaris informeert de betrokkenen m.b.t. de klacht en verzameld relevante informatie.
Klachtenfunctionaris zoekt samen met de patiënt en de betrokkenen naar een oplossing voor de klacht.
Indien mogelijk en wenselijk wordt er een gesprek gepland om de klacht gezamenlijk te bespreken.
Indien er geen bemiddeling mogelijk is adviseert de klachtenfunctionaris over de mogelijke vervolgstappen.
4. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de ter kennis gekomen gegevens en de daarop betrekking hebbende stukken.
De op de klachtenmelding betrekking hebbende stukken worden tenminste 2 jaar bewaard en maximaal 5 jaar vanwege de verjaringstermijn.
Samenstelling en werkwijze van de geschillencommissie

De klachtenfunctionaris zet zich altijd eerst in om de klacht samen met de patiënt en de zorginstelling op te lossen. De patiënt houdt altijd de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de geschillencommissie.
De geschillencommissie bestaat uit tenminste drie leden.
De geschillencommissie komt samen indien daar aanleiding toe is. De commissie komt tenminste één keer per jaar samen.
De geschillencommissie stelt binnen 6 weken nadat een klacht bij haar is ingediend, alle betrokkenen schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen en haar oordeel. Indien dit niet mogelijk is dan zal zij dit met redenen omkleed aan betrokkenen meedelen.
De geschillencommissie zal alle betrokkenen horen, alvorens tot een oordeel te komen.
Slotbepalingen

De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid, hiervoor is een passende verzekering afgesloten.
De klachtenprocedure is kosteloos. Kosten voor een derde deskundige komen voor rekening van degene die voor de bijstand van zo’n deskundige heeft gekozen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie na overleg met de klachtenfunctionaris.
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016.
09) Algemene Voorwaarden Eisenhower Kliniek
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.
10) Wat moet ik doen met de factuur van de Eisenhower Kliniek die ik heb ontvangen?
Indien u een factuur van ons heeft ontvangen, is het zeer belangrijk dat u de begeleidende brief leest, die u bij deze factuur heeft ontvangen. In deze brief staat wat u moet doen met uw factuur (verzenden naar uw zorgverzekeraar of niet) en dat u van uw zorgverzekeraar een vergoeding ontvangt.

Wij vragen u dit vergoede/betaalde bedrag (plus eventueel ingehouden eigen risico), binnen 7 dagen na ontvangst aan de Eisenhower Kliniek over te maken op IBAN NL69ABNA0516771183 o.v.v. het factuurnummer zoals op de bijgevoegde factuur is weergegeven.

Maakt u dus alleen het bedrag dat uw zorgverzekeraar aan u heeft betaald (plus eventueel eigen risico) aan ons over!

Mocht uw zorgverzekeraar niet het gehele factuurbedrag vergoeden dan vragen wij u ons een afschrift van uw declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar toe te zenden. Wij kunnen dan nagaan of wij uw zorgverzekeraar moeten aanspreken op het niet geheel vergoeden van de factuur.

Een (mogelijke) eigen bijdrage (dit is iets anders dan uw eigen risico) hoeft u niet aan ons te betalen, maar neemt de Eisenhower Kliniek voor haar rekening.

Voor aanvullende informatie over uw factuur verwijzen wij u naar onze website: vergoedingen.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 070 205 98 00 of per e-mail finance@eisenhowerkliniek.nl.

11) Voert de kliniek een MRSA-screening uit?
U kunt mogelijk, zelfs zonder dat u het weet, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, is de kans groter met bijzonder ongevoelige bacteriën in aanraking te komen, bijvoorbeeld in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij. Wij willen uiteraard voorkomen dat deze bacteriën zich kunnen verspreiden en worden ook geacht daar maatregelen voor te treffen.

Wilt u daarom onderstaande vragen doornemen, voorafgaand aan uw afspraak bij de kliniek?

Heeft u de laatste 2 maanden op een afdeling in een Nederlandse Zorginstelling verbleven waar een MRSA of BRMO-epidemie heerste?
Bent u of een huisgenoot bewezen MRSA-BRMO positief?
Bent u de laatste 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest?
Bent u de laatste 2 maanden korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis geweest en heeft u daar een invasieve ingreep gehad of heeft U een chronische infectie, persisterende huidlaesies of heeft u abcessen of furunkels?
Woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskuikens en/of vleeskalveren of heeft u hiermee contact op het werk?
Heeft u een geadopteerd kind (leeftijd tussen 0 en 10) dat minder dan 1 jaar in Nederland woont?
Heeft u de afgelopen 2 maanden in een asielzoekerscentrum gewoond?
Heeft u eén of meer vragen beantwoord met Ja? Meld dit dan direct bij onze receptie voorafgaande aan uw afspraak. Heeft u alle vragen met NEE beantwoord dan hoeft u niets te doen.

Dank voor uw medewerking.

Bij een MRSA-BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).
12) Hoe kom ik in de portaal van mijn Eisenhower Kliniek?
Via deze link komt u bij de portaal van mijn Eisenhower Kliniek : https://sjmp-portal.timeff.com/

Contact

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag
Nederland
+31 (0) 70 20 59 800
info@eisenhowerkliniek.nl

Eisenhower Kliniek

Voor een routebeschrijving naar onze kliniek klikt u op Google maps (of Google Streetview) of download de routebeschrijving hier. U kunt parkeren in onze parkeergarage onder het gebouw als u zich meldt bij de slagboom links naast de hoofdingang van het gebouw.

Operatielocaties

Acibadem International Medical Center
Arlandaweg 100
1043 HP Amsterdam
Nederland

Acibadem International Medical Center

Voor een routebeschrijving naar deze locatie klikt u op Google maps.

FlexClinics
Soestwetering 12
3543 AZ Utrecht
Nederland

FlexClinics

Voor een routebeschrijving naar deze locatie klikt u op Google maps.